Aanmelden als lid van de C.S.V.N.

Lidmaatschap en Contributie

Aangezien de CSVN zich als onderbond bij de KNSB heeft aangesloten, moeten haar leden ook lid zijn van deze landelijke schaakbond. Leden van een bij de KNSB ingeschreven schaakclub zijn dat al automatisch. Zij bezitten dan een lidmaatschapsnummer (zie adresbandje van Schaak Magazine).

Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij de ledenadministrateur M.van Leeuwen, L.van Deysselhove 4, 3438 HS Nieuwegein of via het onderstaande formulier. Een jaar lidmaatschap CSVN voor 2005 kost € 35,85. U ontvangt dan tevens Schaak Magazine. Leden van de KNSB betalen slechts € 21,35. Gaarne vermelden naam, adres, geboortedatum en lidmaatschapsnummer KNSB.

Buitenlandse leden zijn vrijgesteld van het verplichte KNSB-lidmaatschap, maar kunnen dit wel via de CSVN verwerven. Wegens de hogere verzendkosten van Computerschaak betalen buitenlandse leden, met uitzondering van de Belgen, een hogere contributie, namelijk voor het CSVN-lidmaatschap € 24,65 en indien tevens gekozen is voor het KNSB-lidmaatschap € 39,15.

Belgen betalen evenveel als de binnenlandse leden (€ 21,35 of € 35,85) indien zij bij betaling van hun contributie de CSVN vrijwaren van bank- en transferkosten.


WIJZE VAN BETALEN DOOR BUITENLANDSE LEDEN

Sinds 1 juli 2003 is het mogelijk om binnen de Euro-zone van de Europese Unie kostenloos geld naar een ander land over te maken, mits gebruik wordt gemaakt van een IBAN (International Bank Account Number) en een BIC (Bank Identifier Code). In de IBAN is het rekeningnummer van giro of bank verwerkt. Voor de CSVN is dit gironummer 4313210.

Onze IBAN en BIC via de Postbank luidt: NL82 PSTB 0004 3132 10 en PSTBNL21. Indien bij betaling van de contributie geen gebruik wordt of kan worden gemaakt van onze IBAN en BIC dient het contributiebedrag te worden verhoogd met de bank- en transferkosten.

Dit om onderbetaling met kans op toezending van een incomplete jaargang Computerschaak te voorkomen. Betaling met een internationale postwissel of cash in een aangetekende brief blijft natuurlijk mogelijk. Neemt u hierover contact op met de penningmeester, aangezien hieraan extra kosten zijn verbonden.

Mutaties

Adreswijzigingen of andere mutaties aan de ledenadministrateur.
Het opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 december van het lopende jaar.Aanmeldformulier voor nieuwe leden

Uw naam
Uw adres
Uw postcode
Uw woonplaats
Uw geboortedatum
Uw KNSB nummer
Uw emailadres
Zend mij Computerschaak vanaf het eerstvolgende nummer
Zend mij ook nog de jaargang 2000