Het Tijdschrift COMPUTERSCHAAK

Computerschaak is een uitgave van de Computerschaak Vereniging Nederland (CSVN). Het blad komt eens in de twee maanden uit en verschijnt meestal in de laatste week van de maand waarop het blad is gedateerd. De redactie is in handen van Eric van Reem. De uitvoering wordt verzorgd door Ton Sio, drukkerij Grafisch Centrum Mijdrecht.

De advertentietarieven van Computerschaak zijn:

Oude jaargangen worden geleverd door de tijdschriftcommissaris na voorafgaande betaling op giro 4313210 t.n.v. penningmeester CSVN te Vlaardingen met vermelding van het gewenste. Leverbaar zijn:

Losse nummers Computerschaak zijn voor € 3,20 per nummer verkrijgbaar bij:

Kopij voor het Maand-nummer voor de eerste van de maand naar het redactieadres:

  Eric van Reem
  Theodor-Huess-Ring 11
  63128 Dietzenbach, Duitsland
  Telefoon: 0049 6074 31401
  E-mail: computerschaak@aol.com of redactie@computerschaak.nl

Kopij kan worden aangeleverd in getypte vorm (regelafstand 1.5 of 2) of per diskette (MS Word, WP 5.1 en 6.0, of ASCII) of per e-mail. Indien men kopij per diskette aanlevert altijd een print meezenden! De inhoud van het blad Computerschaak mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eindredacteur.