CSVN Schaakcomputer-gebruikerstoernooien

1e CSVN Schaakcomputer-gebruikerstoernooi 30/31 oktober 1999

2e CSVN Schaakcomputer-gebruikerstoernooi 14/15 oktober 2000

3e CSVN Schaakcomputer-gebruikerstoernooi 19/20 mei 2001

4e CSVN Schaakcomputer-gebruikerstoernooi 27/28 oktober 2001

5e CSVN Schaakcomputer-gebruikerstoernooi 1/2 juni 2002

6e CSVN Schaakcomputer-gebruikerstoernooi 19/20 oktober 2002

7e CSVN Schaakcomputer-gebruikerstoernooi 17/18 mei 2003

8e CSVN Schaakcomputer-gebruikerstoernooi 18/19 oktober 2003