Wedstrijdreglement

Open Nederlands Kampioenschap ComputerSchaak


Er wordt gespeeld volgens de "REGELS VOOR HET SCHAAKSPEL", vastgesteld door de Wereldschaakbond FIDE in 1996, in de officiële vertaling van de KNSB (maart 1997). Hierbij zijn de volgende aanpassingen en aanvullingen van toepassing.

 Computer Schaak Vereniging Nederland (CSVN)
 Utrecht, 25 september 2000

1. Aanpassingen

ad art. 4: Het voltooien van de zet
Elke computer is vergezeld van een operator die alle taken uitvoert, die de computer niet zelf kan doen. In het bijzonder dient hij er voor te zorgen, dat zodra de computer een zet heeft aangegeven, deze zet op het bord wordt uitgevoerd en dient hij de zetten van de tegenstander onverwijld in de computer in te voeren. Een zet is voltooid, wanneer hij door de operator op het bord is uitgevoerd. Wordt door een fout van de operator de tegenpartij benadeeld, dan wordt door de wedstrijdleider het door de te-genpartij geleden tijdverlies gecompenseerd. Zonodig wordt de verbruikte tijd van beide partijen aangepast.

ad art. 5: Het einde van de partij
De operator heeft het recht om namens de computer de partij op te geven, remise aan te bieden of een remiseaanbod van de tegenpartij te aanvaarden. Indien een partij op dergelijke wijze beëindigd wordt, kan de wedstrijdleider beslissen, dat de partij toch voortgezet dient te worden. Claims op grond van art. 9.2 (herhaling) of 9.3 (50-zetten) moeten door de computer zelf worden gedaan.
 ad art. 6: De schaakklok
Wanneer een computer niet zelf de klok kan bedienen, dan wordt dit gedaan door de operator.
Zolang beide programma’s vanuit het openingsboek spelen, hoeft de klok niet gebruikt te worden.

ad art. 7: Onregelmatigheden
Wordt tijdens de partij geconstateerd dat een stuk op een verkeerd veld staat, dan wordt de stelling teruggebracht tot voor de onregelmatigheid, en de door de computer aangegeven zet alsnog op het bord uitgevoerd. De gebruikte bedenktijd wordt door de arbiter teruggebracht, in verhouding van het aantal gespeelde zetten en de verbruikte tijd. De arbiter kan de tegenstander extra bedenktijd geven ter compensatie om bijvoorbeeld hashtables opnieuw op te bouwen.

ad art. 8: Het noteren der partijen
Ongeacht het feit of de computer zelf de notatie bijhoudt, is de operator gehouden de gedane zetten te noteren op een notatieformulier en dit formulier tijdelijk af te staan op verzoek van de toernooi-organisatie.

ad art. 12: Het gedrag der spelers
Het is verboden de tegenpartij af te leiden of hinderlijk te storen op welke wijze dan ook.

ad art. A: Het afbreken
Wanneer een partij moet worden afgebroken, draagt de wedstrijdleider er zorg voor, dat uitsluitend hijzelf en de betreffende operator de afgegeven zet kennen. Tevens vergewist hij zich ervan, dat de operator de juiste zet in de enveloppe sluit.

 2. Aanvullingen

A. Teneinde de verbruikte tijd bij storingen te registreren, wordt bij elke partij een extra schaakklok gebruikt, waarvan de bediening uitsluitend aan de wedstrijdleider is voorbehouden.
B. Deze klok wordt gebruikt, wanneer storingen optreden, waarbij het toernooireglement toestaat dat de storing wordt opgeheven zonder dat dit ten koste gaat van de speeltijd. Storingen worden onderverdeeld in drie soorten:
1. Bij stroomuitval worden de partijen onderbroken tot weer verder gespeeld kan worden. Indien nodig kan extra bedenktijd toegekend worden ter compensatie van bijvoorbeeld verloren gegane hashtables.
2. Bij computeruitval van een deelnemer (hardware, inclusief verbroken communicatielijnen, of systeemsoftware) krijgt de betrokkene gelegenheid om de computer en de partij weer op gang te brengen, of de communicatie weer te hestellen.
3. Bij programmeerfouten krijgt de betrokkene gelegenheid om de partij weer op gang te brengen. Hierbij mag de programmafout gecorrigeerd worden (edit, compile, link), en/of het programma mag herstart worden met andere parameters. Eventueel mag een oudere versie van het programma opgestart worden.
De maximale tijdsvergoeding per partij per speler voor storingen van type 2 of 3 bedraagt 15 minuten. Is deze tijd verbruikt, dan wordt de klok van de door storing getroffen speler weer aangezet, en dient de storing in de eigen bedenktijd opgelost te worden.

 C. Vragen en/of opdrachten van de computer aan de operator moeten eenduidig zijn en dienen onverwijld door de operator te worden beant-woord dan wel uitgevoerd.
Vragen aan de operator dienen beperkt te zijn tot:
- invoer van de verbruikte of overgebleven tijd;
- invoer van de uitslagen van andere partijen.
Opdrachten aan de operator dienen beperkt te zijn tot:
- het verwisselen of aansluiten van een opslagmedium (bijvoorbeeld diskette of CD-rom).
De operator mag de werking van het programma niet beïnvloeden. Het is derhalve niet toegestaan tijdens de partij het speelniveau te wijzigen, tenzij met toestemming van de wedstrijdleider. Het is wel toegestaan om af en toe de werkelijk resterende bedenktijd in het programma in te voeren.

D. Het speeltempo is 90 minuten voor de gehele partij. Dit houdt in dat artikel 10 (versneld beëindigen) van het FIDE reglement van kracht is. Tijdcompensatie wordt niet gegeven voor trage communicatielijnen.

E. Indien een deelnemer het niet eens is met een arbitrale beslissing, dan kan hij in beroep gaan bij de commissie van beroep. Deze commissie bestaat uit drie personen, plus een eerste en een tweede reserve welke optreden als een commissielid zelf bij het beroep betrokken is. Naast een vertegenwoordiger van het bestuur (die niet bij de organisatie betrokken is), wordt de commissie voor aanvang van het toernooi door middel van loting onder de deelnemers samengesteld. Een ingelote deelnemer kan weigeren in de commissie zitting te nemen. De commissie beslist met meerderheid van stemmen.

F. Indien de Nederlandse en Engelse tekst van dit reglement aanleiding geven tot verschillende interpretaties, dan geldt de Nederlandse tekst.

 
Rienk Doetjes, arbiter.